Inbjudan nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen!

Hej o välkomna på nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen! Vi går igenom utrustningen i köket, tar emot idéer kring ett 35-årsfirande och berättar hur vår Swish funkar. Se nedan och i bilagan

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson Byström, ordförande

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station 

Datum: 2021–11–28 kl 18.30–20.00.

Plats: Matsalen

 1. Mötets öppnande, Mattias inleder
 1. Presentationsrunda
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Festkommitté, öppet hus och andra aktiviteter
  1. Ska vi fira 35-årsjubileet 2022 och i så fall hur?
 6. Verksamhetsgrupper, Kristoffer inleder
  1. Uppdateringen av sidan Övriga lokaler – (sodrastation.org) 
 7. Matlagen, styrelsen inleder
  1. Några pass saknas för att vi ska kunna ha mat fyra dagar i veckan
  2. Genomgång status utrustning i köket diskmaskinen och ny Robot Coupe 
  3. Hur vi underlättar för våra matlagsansvariga
  4. Påminnelse att vid städpass och hyra även städa och toalett samt kuddrum
  5. Info byte av nycklar och lås
  6. Tidigare Husboken planeras bli ett ”Så funkar det”-dokument.
  7. Förslag utsmyckning matsalen med fotografier av Anna Rose
 8. Ekonomin, Tobias inleder
  1. Info om swishnumret 123 133 3855
 9. BRF Måttbandet, Lars inleder
  1. Uppdatering kring tidigare info om stadgeändringar BRF Måttbandet
 10. Kalendarium
  1. Nästa husfest med 20-talstema nyårsafton 31/12 kl 20
  2. Nästa arbetsdag lördag 26 mars, kl 9–13, först fika och sedan korv.
  3. Nästa föreningsmöte söndag den 13 mars kl 15.00–17.30 (årsmötet)
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

24 medlemmar kom på föreningsmötet

 • En arbetsgrupp som tar fram förslag för större renovering och restaurering av caféet/festlokalen!
 • Fixarpass integreras på nästa arbetsdag den 25 september!
 • Intresseanmälan öppnad vara kontaktperson för bastun!

Det var några av punkterna på senaste föreningsmötet den 29/8, som går att läsa i bifogade och länkade protokoll, som finns underskivet på anslagstavlan i gemensamhetskorridoren i Måttbandet 2. Vi är 106 betalande medlemmar varav 60 i matlagen. Och alla matlagsansvariga och kontaktpersoner på plats berättade om verksamheten.

Fysiskt smöte i matsalen för Kollektivhusföreningen Södra station.

Välkomna på husmöte för diskussion om förslaget på nya stadgar!

Detta är kallelsen till nästa husmöte söndag den 6 september kl 19–20.30 i matsalen, Kollektivhusföreningen Södra station. Enligt länkade dagordning avhandlar vi först korta informationspunkter om vår gemensamma verksamhet från olika ansvariga i styrelsen, men huvudsakligen ska vi diskutera nya stadgar, se länkar.

På husmötet den 24 november 2019 togs frågan upp om att skapa en stadgegrupp som ser över föreningens stadgar. På mötet den 7 januari bestämde styrelsen enligt nedan:

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens stadgar. Arbetsgruppen kommer att bestå av Emma Lundberg, Anna Holmgren, Mattias Bengtsson Byström, Josef Sahlin och Jörgen Sundsten. Målsättningen är att utveckla ett förslag till stadgar som kan beslutas på årsmötet 2021.

Stadgegruppen arbetade i januari till mars på fysiska möten och digitalt via chat och delbart gemensamt dokument fram ett förslag som e-postades till styrelsen den 15 mars. Dessa är de föreslagna förändringarna som utgör diskussionsunderlag på husmötet:

 • Termen kollektivhuset ändras till kollektivhusföreningen, när det syftar på verksamheten som nu är större och omfattar fler alla boende i Måttbandet och inte enbart boende i Måttbandet 2 som byggdes som kollektivhus
 • De gemensamma aktiviteterna specificeras och konkretiseras
 • Det ”automatiska” och obligatoriska medlemskapet för boende i Måttbandet 2 tas bort, medlemmar med tillgång till både verksamhet och lokalerna är de som betalar medlemsavgiften
 • Det individuella medlemskapet föreslås omfatta även barn över 21 år 
 • Externa medlemmar i matlagsverksamheten har yttranderätt men ej rösträtt på husmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna
 • Språkliga ändringar, som att skall förenklas till ska
 • Flexiblare skrivning med fyra husmöten per år, i stället för två per termin

Dagordning husmöte 200906 Kollektivhusföreningen Södra Station: 

https://docs.google.com/document/d/1wUlbQ4YMrIy2LSYRkG2iGawtZ5yPC0yxwhkTGViYWYw/edit?usp=sharing

200315 Stadgegruppens förslag till Stadgar för Kollektivhusföreningen Södra Station:

https://drive.google.com/file/d/1HfrPqdHww4U-UaNDsBKduwlAc1_4rOlM/view?usp=sharing

Spårade ändringar stadgegruppens förslag Kollektivhusföreningen Södra station: 

https://drive.google.com/file/d/1W4k6b2fPIO2PbQ75G9BwyqRda7GxLgKZ/view?usp=sharing

KHF stadgar rev 2015

https://drive.google.com/file/d/1HChOE10RZ5av2T_LDcwVatGseBA60xba/view?usp=sharing