Inbjudan till årsmöte 2022 kollektivhusföreningen Södra station!

Dagordning

Datum och tid: söndag den 13 mars, kl 15–16.30

Plats: fysiskt i matsalen, Magnus Ladulåsgatan 19

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser (inklusive Facebook och webb)
 5. Genomgång av resultat och balansräkning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
  1. Styrelsen föreslår befintlig medlemsavgift 250 kronor per vuxen
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter + admin Facebook 
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga ärenden
  1. Fråga om alkoholinköp och utlägg kring husfester och arbetsdagar. 
 13. Kalendarium, detta händer i kollektivhusföreningen kommande året
 14. Mötet avslutande

Kom ihåg att den individuella medlemsavgiften för 2022 ska vara inbetald till plusgiro 30 35 23-5 eller swisha 123 133 3855 före årsmötet, 250 kronor per vuxen. För dig och er som är med i matlag så drar kassören Tobias och Astrid (prickansvarig) direkt från matkontot. För er andra är det manuell egen inbetalning som gäller. 

med vänliga hälsningar,

Styrelsen för kollektivhusföreningen södra station, Mattias Bengtsson Byström, ordförande 

http://sodrastation.org | kollektivhusetsodrastation@gmail.com | org.nr 802013-3768 

Ur stadgarna antagna på föreningsmötet 201122 och på årsmötet 210328:

Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.

Valberedningens förslag till styrelse för Kollektivhusföreningen Södra Station år 2022

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande: Mattias Bengtsson Byström

Kassör: Lars Eriksson

Ledamöter: 

Sara Hillborg

Kristoffer Henrysson

Cia Schubert

Dan Munter

Revisorer:

Ingrid Sillén

Erik Ridderstolpe

Stockholm 2022–03–05

Ann-Sofie Bergman Anna Carlsson Josef Belloni Sahlin

Sagt på föreningsmötet 28/11: underlätta för matlagsansvariga

Här är protokollet från föreningsmötet den 28 november.
Det sitter uppe även på anslagstavlan innanför entrén vid bron.
Tack för ett bra möte, bra synpunkter och diskussioner!
Bland annat lyfte deltagarna, verksamhetsansvariga och styrelsen att vi behöver hjälpas åt att hoppa in i olika matlag när det blir luckor och att alla håller koll på sina saldon. Föreningen har nu ett Swish-konto för smidig inbetalning: 123 133 3855.


Inbjudan nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen!

Hej o välkomna på nästa föreningsmöte söndag 28/11 kl 18.30–20.00 i matsalen! Vi går igenom utrustningen i köket, tar emot idéer kring ett 35-årsfirande och berättar hur vår Swish funkar. Se nedan och i bilagan

med vänliga hälsningar,

Mattias Bengtsson Byström, ordförande

Dagordning föreningsmöte Kollektivhusföreningen Södra Station 

Datum: 2021–11–28 kl 18.30–20.00.

Plats: Matsalen

 1. Mötets öppnande, Mattias inleder
 1. Presentationsrunda
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Festkommitté, öppet hus och andra aktiviteter
  1. Ska vi fira 35-årsjubileet 2022 och i så fall hur?
 6. Verksamhetsgrupper, Kristoffer inleder
  1. Uppdateringen av sidan Övriga lokaler – (sodrastation.org) 
 7. Matlagen, styrelsen inleder
  1. Några pass saknas för att vi ska kunna ha mat fyra dagar i veckan
  2. Genomgång status utrustning i köket diskmaskinen och ny Robot Coupe 
  3. Hur vi underlättar för våra matlagsansvariga
  4. Påminnelse att vid städpass och hyra även städa och toalett samt kuddrum
  5. Info byte av nycklar och lås
  6. Tidigare Husboken planeras bli ett ”Så funkar det”-dokument.
  7. Förslag utsmyckning matsalen med fotografier av Anna Rose
 8. Ekonomin, Tobias inleder
  1. Info om swishnumret 123 133 3855
 9. BRF Måttbandet, Lars inleder
  1. Uppdatering kring tidigare info om stadgeändringar BRF Måttbandet
 10. Kalendarium
  1. Nästa husfest med 20-talstema nyårsafton 31/12 kl 20
  2. Nästa arbetsdag lördag 26 mars, kl 9–13, först fika och sedan korv.
  3. Nästa föreningsmöte söndag den 13 mars kl 15.00–17.30 (årsmötet)
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

24 medlemmar kom på föreningsmötet

 • En arbetsgrupp som tar fram förslag för större renovering och restaurering av caféet/festlokalen!
 • Fixarpass integreras på nästa arbetsdag den 25 september!
 • Intresseanmälan öppnad vara kontaktperson för bastun!

Det var några av punkterna på senaste föreningsmötet den 29/8, som går att läsa i bifogade och länkade protokoll, som finns underskivet på anslagstavlan i gemensamhetskorridoren i Måttbandet 2. Vi är 106 betalande medlemmar varav 60 i matlagen. Och alla matlagsansvariga och kontaktpersoner på plats berättade om verksamheten.

Fysiskt smöte i matsalen för Kollektivhusföreningen Södra station.

Välkomna på husmöte för diskussion om förslaget på nya stadgar!

Detta är kallelsen till nästa husmöte söndag den 6 september kl 19–20.30 i matsalen, Kollektivhusföreningen Södra station. Enligt länkade dagordning avhandlar vi först korta informationspunkter om vår gemensamma verksamhet från olika ansvariga i styrelsen, men huvudsakligen ska vi diskutera nya stadgar, se länkar.

På husmötet den 24 november 2019 togs frågan upp om att skapa en stadgegrupp som ser över föreningens stadgar. På mötet den 7 januari bestämde styrelsen enligt nedan:

Beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens stadgar. Arbetsgruppen kommer att bestå av Emma Lundberg, Anna Holmgren, Mattias Bengtsson Byström, Josef Sahlin och Jörgen Sundsten. Målsättningen är att utveckla ett förslag till stadgar som kan beslutas på årsmötet 2021.

Stadgegruppen arbetade i januari till mars på fysiska möten och digitalt via chat och delbart gemensamt dokument fram ett förslag som e-postades till styrelsen den 15 mars. Dessa är de föreslagna förändringarna som utgör diskussionsunderlag på husmötet:

 • Termen kollektivhuset ändras till kollektivhusföreningen, när det syftar på verksamheten som nu är större och omfattar fler alla boende i Måttbandet och inte enbart boende i Måttbandet 2 som byggdes som kollektivhus
 • De gemensamma aktiviteterna specificeras och konkretiseras
 • Det ”automatiska” och obligatoriska medlemskapet för boende i Måttbandet 2 tas bort, medlemmar med tillgång till både verksamhet och lokalerna är de som betalar medlemsavgiften
 • Det individuella medlemskapet föreslås omfatta även barn över 21 år 
 • Externa medlemmar i matlagsverksamheten har yttranderätt men ej rösträtt på husmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna
 • Språkliga ändringar, som att skall förenklas till ska
 • Flexiblare skrivning med fyra husmöten per år, i stället för två per termin

Dagordning husmöte 200906 Kollektivhusföreningen Södra Station: 

https://docs.google.com/document/d/1wUlbQ4YMrIy2LSYRkG2iGawtZ5yPC0yxwhkTGViYWYw/edit?usp=sharing

200315 Stadgegruppens förslag till Stadgar för Kollektivhusföreningen Södra Station:

https://drive.google.com/file/d/1HfrPqdHww4U-UaNDsBKduwlAc1_4rOlM/view?usp=sharing

Spårade ändringar stadgegruppens förslag Kollektivhusföreningen Södra station: 

https://drive.google.com/file/d/1W4k6b2fPIO2PbQ75G9BwyqRda7GxLgKZ/view?usp=sharing

KHF stadgar rev 2015

https://drive.google.com/file/d/1HChOE10RZ5av2T_LDcwVatGseBA60xba/view?usp=sharing