Stadgar för Kollektivhusföreningen Södra Station

Klicka här för att läsa stadgarna som pdf.

Antagna på husmötet 201122 och på årsmötet 210328

§ 1 Firma 

Föreningens firma är Kollektivhusföreningen Södra Station. 

§ 2. Ändamål 

Kollektivhusföreningens ändamål är att på boende- och arbetsgemenskapens grund skapa en god boendemiljö, främja gemensamma aktiviteter som gemensam matlagning och gemensamma måltider för medlemmarna i kollektivhusföreningen och svara för verksamheten i kollektivhusets gemensamhetslokaler. Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 3 Medlemskap

Medlemskapet är individuellt. Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Boende, hemmavarande barn som är över 21 år och inneboende i Brf Måttbandet är välkomna att ansöka om medlemskap i kollektivhusföreningen. Dessa medlemmar får tillgång till kollektivhusets gemensamhetslokaler och ska medverka i underhållet av dessa. Styrelsen kan även välkomna externa medlemmar i matlagsverksamheten. Dessa externa medlemmar i matlag har yttranderätt men ej rösträtt på föreningsmöten och har inte egen tillgång till gemensamhetslokalerna.

§ 4 Verksamhet 

Verksamhetsår är kalenderår. Arbetet i kollektivhusföreningen fördelas på arbetsgrupper eller enskilda medlemmar. Vid fördelning av arbetsuppgifter ska hänsyn tas till vars och ens möjligheter, intresse och förmåga. Verksamheten ska löpande redovisas för föreningsmötet.

§ 5 Ekonomi 

Medlemmarna betalar medlemsavgift till kollektivhusföreningen samt eventuell avgift för särskild verksamhet. Medlemsavgiften ska vara betald innevarande år före årsmötet. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Överskott från en verksamhet inom kollektivhusföreningen kan överföras till annan verksamhet inom föreningen. 

§ 6 Föreningsmöte 

Kollektivhusföreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmöte ska hållas minst tre  gånger per år, varav ett är årsmöte. Föreningsmöte ska även hållas då minst 10 av medlemmarna så kräver. Föreningens styrelse ska kalla till föreningsmöte genom anslag med preliminär dagordning senast 10 dagar före mötet. Endast medlemmar som betalat medlemsavgift har rösträtt på föreningsmötet. Röstning kan ej ske genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska i första hand frågan hänskjutas till nytt föreningsmöte och i andra hand avgöras genom lottning. Föreningsmötet är beslutsmässigt vid minst 15 närvarande medlemmar med rösträtt. Beslut får bara fattas i frågor som tas upp på dagordningen. 

§ 7 Årsmöte 

Senast den sista mars varje år ska årsmöte hållas. Föreningens styrelse kallar till årsmötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid och plats för mötet och preliminärt förslag till dagordning. Senast en vecka före mötet ska slutgiltigt förslag till dagordning, styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelse samt revisionsberättelsen delges medlemmarna.

Vid årsmötet ska följande avhandlas:

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän
 3. Fråga om godkännande av kallelsen och dagordning
 4. Styrelsens och övriga arbetsgruppers årsberättelser
 5. Genomgång av resultat och balansräkning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om styrelsens och övriga arbetsgruppers ansvarsfrihet
 8. Fråga om medlemsavgifter
 9. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga ärenden

Ärenden till punkten 12, Övriga ärenden, ska anmälas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska samordna verksamheten och sköta de löpande ärendena och ansvara för den verksamhet som föreningsmötet inte delegerat till annan arbetsgrupp. Styrelsen ska till föreningsmötet hänskjuta fråga av väsentlig betydelse för verksamheten. Styrelsen består av minst fem ledamöter. Vid årsmöte utses ordförande samt kassör. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Föreningsmöte kan vid behov göra fyllnadsval. 

§ 9 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar vilka till årsmötet lämnar förslag till val av styrelsens ordförande, kassör, övriga ledamöter samt två revisorer. 

§ 10 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelseordförande och kassör i förening. 

§ 11 Revisorer 

Av de två revisorerna ska minst en vara medlem i föreningen. Revisorerna ska granska styrelsens och arbetsgruppernas förvaltning. 

Styrelsen och övriga arbetsgrupper ska varje år, senast fyra veckor före årsmötet, till revisorerna för granskning överlämna årsberättelse innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt övriga för verksamhetens bedömande nödvändiga upplysningar. 

§ 12 Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning, ska fattas med minst 2/3 majoritet vid två föreningsmöten. Ett av dessa möten ska vara årsmöte och mellan mötena ska minst tre och högst sex månader förflyta. 

Fastighetens ägare ska informeras om förslag till ändring av stadgarna samt beslut om föreningens upplösning. 

§ 13 Föreningens upplösning 

Om kollektivhusföreningen upplöses ska dess kvarvarande tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna (jfr § 12).